والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه گلي قرمز و نارنجي و گلبرگهاي آن
رنگ تاثير بسيار زيادي در زندگي ،شخصيت و روحيه افراد دارد و توجه به رنگ هايي که افراد ايجاد مي‌کنند ما را به روحيه آنها راهنمايي مي‌کند. رنگ قرمز ،رنگي گرم ومنبسط است ،بر خلاف رنگ زرد که سبک وسطحي است . قرمزرنگي زنده ودر عين حال پر نيرو ومصمم بهنظر مي رسد. رنگ نارنجي ،حرکت رنگ زرد وقدرت رنگ قرمز رادارد ورنگي زنده وچابک است . رنگ سفيد ،که مجوع رنگهاست ،احساس سکوت مي دهد،زيراهمه چيز درآن محو مي‌شود .اين رنگ در خود حاوي بي نهايت امکانات ورنگي معرف سکوت است ،نه مرگ در واقع سفيد نماد جواني وعدمي است قبل از نيست شدن .
نظرات کاربران
UserName