مجموعه از تصوير چشم حيوانات مختلف از نزديک
عکاس اسپانيايي Oscar Ciutat مجموعه از از تصوير کلوذ آب از چشم حيوانات مختلف تهيه کرده است نامه اين مجموعه تصاوير را قفس گذاشته به علت اينکه اين حيوانات همگي در باغ و حش هستند .
نظرات کاربران
UserName