تصوير سازي بسيار جالب با استفاده از پيچ
اندرو مايرز مجسمه سازي از کاليفرنيا توانسته بويسله پيچ چهره هاي 3D طراحي کند که در نوع خود بي نظير است
نظرات کاربران
UserName