يکي از مسجدهاي تاريخي و شناخته شده شهر اصفهان
مسجد شيخ لطف الله (ساخته شده در 1602-1619 ميلادي)يکي از مسجدهاي تاريخي و شناخته شده شهر اصفهان است. اين مسجد شاهکاري از معماري و کاشي کاري قرن يازدهم هجري است به فرمان شاه عباس اول در مدت هيجده سال بنا شده و معماري و بناي مسجد محمد رضا اصفهاني بوده است.
نظرات کاربران
UserName