موزه حمام علي قلي آقا در اصفهان
حمام علي قلي آقا در منطقه بيد آباد اصفهان به وسيله عليقلي آقا از درباريان دو پادشاه صفوي، شاه سليمان و شاه سلطان حسين در مجموعه اي که خود ، باني آن بوده به سال 1125 هجري قمري ساخه شده است. اين حمام از نوع معماري سبک اصفهان در اواخر عصر صفوي است. بناي حمام شامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضاي چال حوض است.
نظرات کاربران
UserName