پروانه اي نارنجي روي گلهاي صورتي
بيش از يک قرن است که معلوم شده است ماهيچه‌هاي بدن حشرات مانند ديگر بند پايان بجز در موارد استثنايي عموماً از تيپ مخطط است. رنگ آنها معمولاً روشن و يا خاکستري است اما ماهيچه‌هاي بال زرد، نارنجي و يا قهوه‌اي روشن است. اينگونه رنگ آميزي به سبب وجود رنگدانه‌هاي گوناگوني است که در ساختمان آنها پراکنده‌اند. چون بدن حشرات و پيوستهاي آنها از بندهاي زيادي تشکيل شده است به اين دليل تعداد ماهيچه‌ها براي تامين حرکات آنها بسيار زياد و قابل توجه است. چنانچه در بدن لارو بعضي از پروانه‌ها تعداد آنها ???? و گاهي بيشتر است.
نظرات کاربران
UserName