پروانه اي خاکستري روي گل صورتي
شايد ابريشم اولين دليل توجه انسان به پروانه ها بوده است. تارهاي ابريشم بهترين زه براي کمان شکارچيان اوليه بوده است. در کتابي که در سال 1400 ميلادي چاپ شده، آمده است: زه بايد از ابريشم ساخته شده باشد و نه از چيز ديگري، چراکه اين زه، نسبت به زه هاي کنفي و يا کتاني، تير را، فاصله بسيار دورتر مي اندازد. البته ابريشم مورد استفاده اين شکارچيان اروپايي از پروانه هايي غير از کرم ابريشم به دست مي آمد.
نظرات کاربران
UserName