پروانه اي سياه روي گلهاي صورتي
بيشتر ما از حشره ها بدمان مي آيد و از آن ها فرار مي کنيم. حتي هر وقت و هرجا که حشره اي ببينيم بدمان نمي آيد که زود آن را از بين ببريم. اما پروانه ها گروهي از حشرات هستند که از احساس بد ما جان سالم به در برده اند. ما معمولاً اين حشره هاي کوچک و رنگارنگ را خيلي دوست داريم و از ديدنشان لذت مي بريم.
نظرات کاربران
UserName