پروانه اي روي گل
پروفسور بونتاندت رئيس جامعه ماکس پلانک درآزمايشگاه خود موفق شده ماده معطر پروانه بومبيکس (وسيله ارتباطي اين پروانه) را بسازد. اين ماده يک الکل اشباع نشده به فرمولC16H30O است. با اين حال براي اين که بتوانيم عين آن ماده را بسازيم بايد وضع هندسي اتم ها در ميان مولکول آن ماده کاملاً مشابه وضع ماده طبيعي باشد. اگر ماده اي بسازيم که فرمول شيميايي آن فرمول مذکور باشد ولي فقط يک مولکول از ماده آن جابجا شده باشد هيچ حشره نري به وسيله آن جذب نخواهد شد.
نظرات کاربران
UserName