پروانه اي قهوه اي روي گل صورتي
دانشمندان براي اينکه بفهمند پروانه ها (حشرات) از چه فاصله اي بو را حس مي کنند از قطاري که در حال حرکت بود کرمهاي نر را به فاصله منظمي رها کردند. پس از طي يازده کيلومتر بسياري از کرمها راه قفس کرم ماده را پيدا کردند. موضوع بسيار جالب توجه آن که کرم ماده فقط يک ده هزارم ميلي گرم ماده معطر دارد و هر بار مقدار بسيار کمي از آن را در هوا پخش مي کند. معذلک سلولهاي عصبي شاخک پروانه نر قادر به تشخيص اين بو مي باشد و پروانه نر را به سوي منبع اين بو مي برد.
نظرات کاربران
UserName