پروانه اي قهوه اي و سبز روي قطعه اي پرتقال
پروانه ها را به دو نوع تقسيم مي کنند: 1- پروانه هاي روز پرواز 2- پروانه هاي شب پرواز( شب پره ها) . بعضي پروانه هاي شب ، از فروغ بدن خود راه را جسته و در مسيرهاي مختلف حرکت مي کنند . اين پروانه ها شبها مانند چراغ هاي سفيد ، قرمز، آبي يا سبز درخشان جلوه گري کرده ، منظره بسيار جالبي که بي شباهت به چراغاني نيست به وجود مي آورند. اگر درروز بربدن آنها بنگريم مي بينيم اکثراً سفيد يکدست يا قهوه اي روشن هستند. علت ايجاد اين نور و پرتوافکني ، ايجاد الکتريسيته در بدن آنها يا وجود مواد شفاف لومينه سانس مثل فسفر و غيره است. در استراليا پروانه شب تابي وجود دارد که پهناي بال هاي آن به 36 سانتي متر مي رسد و انسان آنرا با پرندگان اشتباه مي کند و وقتي پرواز مي کنند چون نور افکن مسير را روشن مي سازند. زيباترين پروانه هاي شب تاب، پروانه اي است بنام " مهتاب" که بالهاي عريض آن چون ماه نو هلالي شکل است.
نظرات کاربران
UserName