پروانه سياه و آبي و سفيد Sara Longwing
پروانه ها  گاه مي توانند مسافت هاي بسيار زيادي را طي کنند. مثلاً نوعي از آنها را در قطب شمال پيدا کرده و متوجه شده اند که اين پروانه پس از طي هفتصد مايل راه ، به آن نقطه از عالم رسيده است. معمولاً پروانه ها دسته جمعي مهاجرت مي کنند. بالهاي پروانه ها را پولکهاي شفاف و رنگارنگ پوشانيده که طرز قرار گرفتن آنها ، از شاهکارهاي خلقت به شمار مي آيد. پروانه هاي نر ، قشنگتر و خوش خط و خالتر از ماده ها هستند.
نظرات کاربران
UserName