پروانه اي قهوه اي و سياه روي برگي سبز
پروانه ها، چشم هاي مرکب دارند که تعداد آنها گاهي به هجده هزار مي رسد! پروانه تا وقتي تکامل پيدا کند مانند ساير حشرات چهارمرحله از زندگي را مي گذراند: تخم، کرم، پيله، پروانه که براي نمونه کرم ابريشم را که اکثرمردم با آن آشنايي دارند مي توان نام برد. پروانه ها تا وقتي که به صورت کرم زندگي مي کنند ازبرگ نباتات استفاده مي نمايند. ولي چون پروانه شوند از شيره و شهد گلها مي خورند. اما استثنائي هم در بين آنها ديده مي شود مانند " پروانه ارغواني" که چون عقاب بلند پرواز و چون کلاغ کوتاه بين، از اوج درخت فرود آمده و شکم خود را از گند و کثافات مرداب ها پر مي کند.
نظرات کاربران
UserName