پروانه اي قهوه اي روي گلهاي قرمز و زرد زيبا
پروانه ها قسمت عمده اي از جهان حشرات را تشکيل مي دهند وطبق محاسبات دانشمندان ، تاکنون ُيکصد هزارنوع از اين حشره شناخته شده است. بالهاي پروانه ها را پولکهاي شفاف و رنگارنگ پوشانيده که طرز قرار گرفتن آنها ، از شاهکارهاي خلقت به شمار مي آيد. پروانه هاي نر ، قشنگتر و خوش خط و خالتر از ماده ها هستند. پروانه ها، چشم هاي مرکب دارند که تعداد آنها گاهي به هجده هزار مي رسد! پروانه تا وقتي تکامل پيدا کند مانند ساير حشرات چهارمرحله از زندگي را مي گذراند: تخم، کرم، پيله، پروانه که براي نمونه کرم ابريشم را که اکثرمردم با آن آشنايي دارند مي توان نام برد.
نظرات کاربران
UserName