پروانه اي قهوه اي روي برگي سبز
غده‌هاي پوستي پروانه ها اعم از تک سلولي يا چند سلولي بلافاصله در زير کوتيکول و يا اندکي فراتر قرار مي‌گيرند. ترشحات آنها در مراحل مختلف زندگي حشره ، اعمال بسيار گوناگوني را انجام مي‌دهند. مهمترين غده‌هاي پوست عبارتند از: غده‌هاي چرب کننده ، غده‌هاي مومي ، غده‌هاي لاکي ، غده‌هاي ابريشم‌ساز و غده‌هاي پوست اندازي.
نظرات کاربران
UserName