پروانه اي نارنجي و قهوه اي روي برگ
عمل لقاح پروانه ها از طريق جفتگيري صورت مي‌گيرد و تخم گذاشته مي‌شود. در پروانه جنين به صورت رشد نيافته‌اي از تخم درمي‌آيد و در ظاهر به کرمهاي حلقوي مي‌ماند. اين لاروها طي پوست اندازي متوالي رشد مي‌کنند و سرانجام محفظه‌هايي در ديواره بدن پديد مي‌آيد و ديسکهاي شفيره‌اي شروع به پيدايش مي‌کنند. اين ديسکها جوانه‌هاي دروني هستندکه بعدها زايده‌هاي جانور بالغ مانند بالها، پاها و قطعات دهاني جديد از آنها حاصل مي‌شوند. تغيير شکل لارو کرمي شکل به جانور بالغ در درون پيله انجام مي‌شود. در اين مرحله محفظه‌هايي که محتوي ديسکهاي شفيره‌اي هستند باز مي‌شوند و زوايد جانور بالغ کم‌کم ظاهر مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName