پروانه اي سياه و قرمز روي برگي سبز
درباره پروانه ها از قديم، داستان ها و افسانه هاي خوب و بد زيادي باقي مانده است که ريشه بسياري از داستان هاي منفي به نداشتن اطلاعات کافي از زندگي اين موجودات زيبا، برمي گردد. يکي از اين ها داستاني است که در ايتاليا رخ داده، در شهر کوچکي در جنوب ايتاليا، مردم عقيده داشتد که پروانه ها تجسم شيطان هستند. زيرا در اواسط تابستان مردم مي ديدند که شهر پوشيده از لکه هاي خون شده است و پروانه ها در همه جا ديده مي شوند. تصور مردم اين بود که اين کار شيطان است! اما کشيش شهر با ديدن اين اتفاق و شنيده هاي حرف هاي مردم، قانع نشد و تصميم گرفت خودش به بررسي بپردازد. بعد از مدت کوتاهي متوجه شد هر جا لکه خون وجود دارد، در لا به لاي آن يک کيسه شفيره خالي نيز وجود دارد. او به طور اتفاقي خروج پروانه از درون همين شفيره ها را نيز ديد و سپس به مردم حيرت زده شهر اعلام کرد که اين خون چيزي جز يک مايع طبيعي نيست و شيطاني بودن پروانه ها حقيقت ندارد.
نظرات کاربران
UserName