پروانه اي سياه روي زمين
تنفس پروانه به‌ وسيله شبکه‌اي از لوله‌هاي ميان تهي ويژه به نام تراشه صورت مي‌گيرد. مجموع اين لوله‌ها و انشعابات متعدد آنها بطور کلي سيستم تنفسي حشره را بوجود مي‌آورد. تراشه‌ها لوله‌هاي اکتودرمي منشعبي هستند که در دو طرف جانبي بدن به‌وسيله روزنه‌هاي متقارن به نام استيگمات به بيرون باز مي‌شوند. تراشه‌ها به رنگ نقره‌اي شفاف بوده و درون آنها داراي پوشش کوتيکولي مارپيچي به نام تنيديوم مي‌باشد. انتهاي هر يک از لوله‌هاي تنفسي به يک سلول تراشه‌اي و لوله‌هاي تنفسي بسيار باريک به نام تراکئول ختم مي‌شود. اين تراکئولها که قطر آنها کمتر از يک ميکرون مي‌باشد براي اکسيژن رساني بطور مستقيم به سوي اندامها، بافتها و سلولهاي بدن کشيده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName