پروانه اي سياه و نارنجي روي برگي سبز
يک پروانه شامل ? قطعه بهم جوش خورده است که ? قطعه آن داراي زايده هستند. مانديبولها و اولين ماگزيلها نسبت به دهان در اطراف واقع مي‌شوند و يک لب بالايي دهان را از جلو محافظت مي‌کند. ماگزيلاي دوم لب پاييني را مي‌سازد. اين اندامهاي ذکر شده قطعات دهاني خورد کننده و جونده را تشکيل مي‌دهند. در پروانه ماگزيلا به صورت قطعات دهاني مکنده خارج مي‌شود. هر يک از ? قطعه سينه در بردارنده يک جفت پا است و به قطعات دوم و سوم يک جفت بال نيز متصل است. در شکم حشره ? قطعه اول بدون زايده هستند. در قطعات هشتم و نهم زايده‌اي وجود دارد که به کار تخم‌گذاري کمک مي‌کنند. مخرج در قطعه دهم قرار دارد. دو قطعه آخر سينه‌اي و ? قطعه اول شکمي داراي اسپيراکلهاي زوجي هستند که به دستگاه تنفسي نايي منتهي مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName