حروف الفباي کاغذي
هنرمند فرانسوي جروم Jérôme Corgier بويسله کاغذها سياه و سفيد در کار گاه خود مجموعه اي از حروف الفبا را با طرحي برجسته به تصوير کشيده است .
نظرات کاربران
UserName