کنترل تلويزيون از طريق فکر
به تازگي کنترلي اختراع شده که به شما امکان مي دهد از طريق فکر کردن تلويزيون را کنترل کنيد .
نظرات کاربران
UserName