هواپيماي مسافربري
برخي از هواپيماهاي مسافربري بزرگ به جهت برخورداري از مزاياي کارآيي بهتر و سرعت بيشتر و مصرف سوخت کم و يا دلائل ديگر سعي دارند از ارتفاع حدود 36000 پا از سطح دريا هم فراتر روند و در حدود 40 تا 45 هزار پايي از سطح دريا قرار گيرند. در چنين ارتفاعاتي وجود گاز اوزون با درصدهاي مختلف و گاه بيش از حد قابل تحمل ، ايجاد مشکل براي سرنشينان اعم از کادر پرواز يا مسافرين مي‌کند. مختل شدن تنفس ، ناراحتيهاي چشم و گوش ، گرفتگي گلو و بيني و گاه درد سينه و سرفه‌هاي شديد از عوارض ناشي از وجود گاز اوزون در هوا مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName