هواپيماي مسافربري
از همان نخستين سال هاي پيدايش چيزي به نام «هواپيما»، مردم آرزو داشتند که روزي خود را سوار بر يکي از همين وسيله هاي عجيب در حال سفر ببينند، يعني تقريباً چيزي نزديک به معناي مسافرت هوايي. ديري نپاييد که اين رؤيا به واقعيت تبديل گشت و هواپيماهاي مسافربري، البته با ظرفيت نه چندان زياد و کابين هايي نه چندان راحت، پيدا شدند. هواپيماهاي پيستوني قديمي که با سر و صداي زياد، با حمل حداکثر پانزده مسافر از روي باند برخاسته و با هزار و يک زحمت در باند شهر يا کشور ديگري بر زمين مي نشستند.
نظرات کاربران
UserName