هواپيماي مسافربري از نماي زيرين
مخترع هواپيما به معني امروزي را برادران رايت مي‌دانند ولي با توجه به کوشش‌هاي هم‌زمان ديگران، برخي اين نکته را قبول ندارند. به‌هرحال کوشش براي پرواز سابقه‌اي بسيار دورتر از کار برادران رايت دارد. ذکر وسيله پروازي که با استفاده از چند پرنده ساخته شده در اساطير ملل مختلف شايد اولين کوشش بشر براي طراحي هواپيما به‌شمار رود. مواردي که افرادي با بستن بال يا پارچه به‌خود براي پرواز از بلندي به پايين پريده‌اند نيز در تاريخ آمده‌است.
نظرات کاربران
UserName