نقاشي ديجيتالي از منظره يک دشت سبز زيبا و ساختمان
نقاشي ديجيتال فرمي از هنر است.مانند تکنيک هاي نقاشي سنتي مثل آبرنگ.رنگ روغن و... وسايل ديجيتالي توسط کامپيوتر کاربردي ميشود که اين وسايل شامل يک صفحه (لوحه) ديجيتالي.قلم نوري و نرم افزار نقاشي است. نقاشي ديجيتالي با ديگر فرم هاي هنر ديجيتالي تفاوت دارد به ويژه که شامل تعبير و ترجمه کامپيوتر از مدل نميشود. آرتيست از تکنيک هاي نقاشي براي ايجاد نقاشي ديجيتالي روي کامپيوتر استفاده ميکند.
نظرات کاربران
UserName