نقاشي ديجيتالي از منظره بيروني يک کافي شاپ همراه با ميز و صندلي
اگر چه هنر نقش انگاري و ثبت تصاوير قدمتي حتي بيش از تمدن بشري دارد، اما اين هنر هم درطول تاريخ دستخوش تغييرات زيادي شده و حتي امروزه با استفاده از رايانه و فناوري به طور کامل از حالت سنتي درآمده است. نقاشي ديجيتالي نوعي جديد از هنر است که در آن حتي آثار هنري، مشابه آنچه در تکنيک هاي سنتي نقاشي مانند آبرنگ و رنگ روغن و... خلق مي شوند به وسيله ابزارهاي ديجيتالي از طريق يک رايانه و نرم افزارهاي مخصوص در صفحه اي ثبت مي شوند.
نظرات کاربران
UserName