هليکوپتر جنگنده PUMA
هليکوپتر توسط واحد اروپايي يوروکوپتر ساخته شده است. و اولين پرواز خود را در تاريخ آوريل ????به انجام رسانده است.اولين نمونه ي بهينه سازي شده ي آن نيز به نام سوپر پوما در تاريخ سپتامبر ???? به پرواز در آمد. در مجموع از اين هليکوپتر براي عملياتهاي هلي برد وجابجايي استفاده مي گردد. بعضا در مواردي نيز از آن استفاده هاي ديگري نيز به عمل آمده است.در مورد ظرفيت اين هليکوپتر با توجه به مدلهاي آن نيز ظرفيت متغير است. در مدلهاي AS 332 L ظرفيت اين پرنده در حدود ?? نفر نشسته و در مدلهاي AS 332 L2 اين مقدار ظرفيت به ?? نفر نشسته خواهد رسيد. در مدلهاي AS 332L حداکثر قدرت پروازي KW 1325 و وزن خالي اين مدل ???? کيلوگرم است و در صورت فول بودن ظرفيت وزن هليکوپتر به ???? کيلو گرم خواهد رسيد. در مدلهاي AS 332 L2 اين وضعيت به ???? کيلوگرم به صورت خالي و ???? کيلوگرم به صورت پر خواهد رسيد. حداکثر سرعت نيز در هر دو مدل به ??? کيلومتر در ساعت مي رسد.
نظرات کاربران
UserName