سربازان داخل هليکوپتر
يک بالگرد در اثر فقدان نيروي تکيه گاه، با چرخش باله‌هاي خود، خود (بدنه هليکوپتر) در جهت عکس چرخش پره‌ها، مي‌چرخد. براي جلوگيري از اين کار ما نياز به نيرويي داريم تا از چرخش بدنه ممانعت کند. اين نيرو بوسيله? پره‌هاي انتهايي چرخبال ايجاد مي‌شود. پس در اصل هر نوع چرخش يک بالگرد توسط اين پره‌هاي کوچک انتهايي انجام مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName