دو هليکوپتر جنگنده
بالگردهاي جنگنده، هلي‌کوپترهاي نظامي اي هستند که در عملياتهاي تخريبي نظامي و حفاظتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بالگرد، چرخ‌بال يا هلي‌کوپتر هواگردي است که برخاستن و پيش‌رانش آن به وسيله يک يا دو چرخانه افقي بزرگ صورت مي‌گيرد. چرخانه? يک بالگرد را پروانه مينامند. بالگردها را در رده هواگردهاي گردنده‌بال طبقه‌بندي کرده‌اند تا بتوان آن‌ها را از هواگردهاي ثابت‌بال مشخص کرد. بالگرد در دنياي امروز يکي از مهم‌ترين و پراستفاده‌ترين وسايل حمل و نقل به شمار مي‌آيد.
نظرات کاربران
UserName