تصوير: نابودي يك شهر در چند لحظه
خسارات طوفان اخير در آمريكا در يكي از شهرهاي اين كشور:

نابودي يك شهر در چند لحظه
نظرات کاربران
UserName