درب ورودي مسجد سهله
در احاديث فراواني اشاره شده‌است که مکان اقامت (خانه) حجت بن الحسن در زمان حکومتش مسجد سهله خواهد بود. ابوبکر حضرمي از امام محمد باقر(ع) در رابطه با فضيلت‌ترين محل بعد از کعبه و مسجد النبي سوال مي‌کند و وي مي‌گويد:«اي ابابکر! کوفه‌است که پاک و پاکيزه‌است، و قبور پيامبران مرسل و غيرمرسل در آن است، و قبور صالحان و صدّيقان در آن است، و مسجد سهله در آن است که: خداوند، هيچ پيامبري مبعوث نکرده، جز اين که در آن نماز گزارده‌است.عدالت خداوند در آن جا ظاهر مي‌شود. خليفه? قائم به حق خداوند، و ديگر قائمانِ بعد از اونيز در آن جا خواهند بود. آن جا اقامت‌گاه پيامبران، و اوصياي پيامبران و صالحان است.»
نظرات کاربران
UserName