نماي کوه جبل‌النور از دور
غار حرا يا جبل النور شكل مخروطي ويژه اي دارد; مانند پيكر يك انسان، تا شانه هاي اين انسان، هنوز كوهپايه اين كوه محسوب مي شود و يك قسمت هم مانند مخروطي جداگانه به ارتفاع تقريبي 20 متر بر روي اين پيكره قرار گرفته است كه كوه را به شكل " نوك تيز " جلوه مي دهد. ...
نظرات کاربران
UserName