گوشه يک اسکناس 5 دلاري
اسکناس يا پول کاغذي که امروزه درهمه کشورهاي جهان جريان دارد نخستين بار در نيمه ي قرن دهم ميلادي در چين جنوبي باب شد. علاوه بر اين در چين شمالي در مدت کوتاهي قبل از ظهور چنگيزخان، پول کاغذي انتشار يافت که اعتبار آن هفت سال بود. ظاهراً به تقليد از چين، در ايران نيز در دوره سلطنت گيخاتوخان 940-690 هجري قمري، پنجمين پادشاه سلسله ايلخانيان، پول کاغذي به نام چاو منتشر شد که بلافاصله بر اثر مقاومت شديد مردم حکم رواج آن لغو گرديد. به نظر مي رسد که انتشار پول کاغذي در قرون جديد از دوره انقلاب کبير فرانسه آغاز گشت. مجلس ملي فرانسه در 2 نوامبر سال 1789م، طبق قانون همه املاک و اراضي متعلق به کليسا را ملي اعلام کرد و آنها را به دولت آن کشور واگذاشت. دولت به وثيقه اراضي و املاک مزبور، پول کاغذي انتشارداد. ريشه ي لغت اسکناس آسي نياي فرانسوي است که در زبان روسي به صورت آسيگناتسيا و در زبان فارسي، با تغيير لفظي در دوره فتحعلي شاه به صورت اسکناس درآمد. تا قبل از انتشار اسکناس در ايران، سکه، بيجک، و نيز اسکناس هاي خارجي (به ويژه منات روسي) در اين کشور رواج داشت.
نظرات کاربران
UserName