دسته گلي زيبا و يک عروس و داماد
ازدواج يا پيوند زناشويي پيوندي آييني‌است که طي احکام يا رسومي خاص بين زن و مرد در مذاهب و کشورهاي مختلف برقرار مي‌شود تا به تشکيل خانواده منجر گردد و مي‌تواند منجر به زايش فرزند شود. در برخي از کشورهاي جهان، ازدواج همجنس‌گرايان، يعني ازدواج دو مرد يا دو زن با يکديگر و تشکيل خانواده نيز وجود دارد. مهمترين ويژگي هاي ازدواج، قانونمند بودن آن است. ازدواج به هر صورتي که باشد، قانونمند است. تمامي مراحل ازدواج از پيوند تا جدايي و نيز پس از فوت يکي از طرفين قانونمند است. بنابراين هر ازدواجي بر پايه ي يک سري قوانين شکل گرفته است و ادامه مي يابد.اين قوانين به سه شکل قوانين عرفي، قوانين شرعي و قوانين مدني است.
نظرات کاربران
UserName