دسته گلي سفيد و گلبرگهاي پرپر شده
آگاهي از معاني رنگ گلها، تعداد شاخه هاي گل در يک دسته مي تواند ما را در اهداي درست و افزايش تاثيرگذاري آنها ياري دهد. فراموش نکنيد که لازم نيست حتما منتظر موقعيت و اتفاق خاصي براي هديه گل به کساني که دوستشان داريد باشيد، در حقيقت گل هديه ايست که اگر به صورت غير منتظره تقديم شود ارزش بيشتري دارد.
نظرات کاربران
UserName