سگي عينک زده و مداد در دهان
تربيت سگ اقدامي است که طي آن به سگ آموزش داده شود که اقدام خاصي را در قبل دستور خاصي انجام دهد. اين دوره‌هاي آموزش شامل چيزهايي که خود سگ انجام مي‌دهد نمي‌شود بلکه آن چيزي است که سگ آموخته‌است. روشهاي آموزشي متفاوتي براي آموزش سگ وجود دارد و همچنين اهداف مختلفي از اين آموزشها پي گرفته مي‌شود، اين اهداف شامل پايه‌اي‌ترين آموزش يعني فرمانبرداري تا تخصصي‌ترين زمينه‌ها مانند اجراي قانون، مقاصد نظامي، جستجو و نجات، شکار، کار با احشام، کمک به افراد معلول، سرگرمي، ورزشي و يا حفاظت از افراد و اموال مي‌تواند باشد. به عنوان دسته‌اي از حيوانات، سگهاي وحشي به صورت غريزي تمايل دارند با همنوعان خود به صورت گروهي زندگي کنند. خيلي از سگها چه سگهاي وحشي و چه سگهاي نژادبندي شده مي‌توانند تفسير و پاسخ مناسبي به درخواستهاي شخص مربي بدهند.
نظرات کاربران
UserName