خرس سفيد
خرس قطبي خرس بزرگي است که معمولاً در قطب شمال زندگي مي‌کند.اين خرس معمولاً به عنوان خرس سفيد يا خرس شمالي نيز شناخته مي‌شود.با توجه به گرم شدن زمين اين موجودات در حال از بين رفتن هستند. خرسها پستانداراني هستند با جثه بزرگ و دم کوتاهي که در ميان موهاي بلندشان مخفي است. سر گرد و گردنشان کوتاه است و هر کدام از دستها و پاهايشان داراي پنج انگشت مي‌باشد و از لحاظ حرکتي کف رو هستند.
نظرات کاربران
UserName