ملخي به شکل ماهي
مَلَخ‌ها جانداراني از دودمان بندپايان رده حشرات، راسته راست‌بالان و زيرراسته ملخي‌ها (Caelifera) هستند. همه حشرات به‌وسيله پرواز کردن از خطر فرار مي‌کنند، اما ملخها و جيرجيرک‌ها جهش نيز مي‌کنند. اين حشرات داراي پاهاي جهنده در عقب بدن خود هستند. اين حشرات معمولاً مي‌توانند ? متر (? پا) يا بيشتر جهش کنند. ملخها داراي پاهاي جهنده در عقب بدن خود هستند. اين حشرات معمولاً مي‌توانند ? متر (? پا) يا بيشتر جهش کنند. ملخها و جيرجيرکها داراي آرواره‌هاي قوي هستند و عموماً از گياهان تغذيه مي‌کنند. در طول فصل زادآوري (توليد مثل)، آنها صداهاي بلند از خود در مي‌آورند و اين کار را به‌وسيله ماليدن اعضاء بدنشان به يکديگر انجام مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName