يک طوطي با کله اسب
طوطي پرنده‌اي اغلب سبزرنگ و از راسته طوطي‌سانان (Psittaciformes) است که توانايي تقليد آواي آدمي در آن قابل تحسين است. طوط ها عموما در نواحي گرم و مرطوب آفريقا و هند زيست مي‌کنند. 372 گونه از پرندگان را که در 86 جنس طبقه بندي مي‌شوند، از راسته? طوطــي‌ها به شمار مي آورند. اين پرندگان بيشتر در نواحي گرمسير استوايي زندگي مي‌کنند و به طور کلي در دو خانواده Cacutuidae و psittacidae قرار مي‌گيرند. واژه ي طوطي معرب توتي است و معناي آن پرنده‌اي است سبز رنگ که به عرف آن را طوطا نامند و شکرشکن، شکرفشان، شکرمقال، شکرين‌مقال، شيرين‌زبان، شيرين‌سخن، خوش نوا و خوش حرف که همه اينها از صفات اوست. ناگفته نماند که در ادبيات فارسي و خصوصا در بين اشعار شعرايي چون مولوي و عطار از طوطي و صفاتش که غالبا به آميخته با صفاتي انساني است، به نيکي ياد شدهاست.
نظرات کاربران
UserName