سگهايي به شکل شبه
هيچ وقت سگ ها (حتّي نژادهاي کوچک) را با کودکان تنها نگذاريد حرکات سريع کودکان، دويدن آنها و جيغ کشيدن آنها باعث تحريک غريزه سگ (Dog) براي تعقيب شده و بخصوص دويدن کودکان غريبه باعث تحريک سگ اي داراي غرايز قوي شکار (سگ هاي شکاري) شده و براي گرفتن کودکان آنها را دنبال خواهند کرد. حتّي برخورد ساده يک سگ ماستيف (Mastiff) به يک کودک سه ساله مي تواند باعث آسيب کودکان شود. کودکان ممکن است وسيله بازي يا غذا يا هر آنچه سگ (Dog) آنرا مايملک خود مي داند را بدون توجّه بردارند و باعث تحريک سگ به حمله شوند.
نظرات کاربران
UserName