سگي با کلاهي تيز و چند کدوي نارنجي
سگ (Dog) يکي از جانوران مفيد جهت زندگي انسان است و براي نگهداري و حفاظت مايملک انسان ها در مقابل جانوران درنده و دزدان براي هزاران سال مورد استفاده بوده است و امروز هم در اکثر نقاط جهان جهت حفاظت از منازل و ابني? نظامي و غير نظامي و همينطور براي حفاظت از گوسفندان و جانوراني مثل آن که کلاً در نوشتجات انگليسي زبان از آنها بنام Livestocks ياد مي شود و نيز براي شکار يار انسان ها مي باشد.
نظرات کاربران
UserName