سگ سرآشپز
سگ (Dog) جانوري اجتماعي است و بطور غريزي بعد از چند ماه از تولّد سعي مي کند جايگاه خود را بين اعضاي خانواده اي که با آنها زندگي مي کند مشخص کرده و ارتقا دهد. اين دقيقاً به اين معنا است که تول? کوچک امروز ممکن است فرزند ? ساله شما را بعنوان فرد برتر قبول کند ولي بعد از ? – ? ماه اگر احساس کند که از فرزند شما قوي تر است در مقابل او اطاعت ننموده و رفتار برتري جويانه اي را نشان دهد که مي تواند بصورت حملات و گازگرفتن خود را نشان دهد مثلاً وقتي که شما را بعنوان فرد برتر قبول کرد چنانچه شما توپ را از دهانش در آوريد مطيع است ولي اگر فرزند کوچک شما همين کار را انجام دهد رفتار سگ لجوجانه و بصورت مقاومت، غرّش و حتّي گازگرفتن و حمله است بسياري از حملات سگ (Dog) به کودکان (در يک خانواده) در همين زمينه رخ مي دهد.
نظرات کاربران
UserName