سگي کنار يخچال
سگ سانان گوشت‌خواراني هستند با بدني کم و بيش باريک و دراز که براي سريع دويدن و تعقيب شکار مساعد شده‌اند. سر آنها دراز و گوشها قائم و نوک‌دار است. پاهاي جلو مستقيم و باريک و تقريبا به اندازه پاي عقب است، با وجود اين قسمت عقب پايين‌تر از قسمت جلو است. روي پنجه راه مي‌روند و در پاهاي جلو 5 انگشت و در پاهاي عقب 4 انگشت دارند. انگشت شست در دست بطور قابل ملاحظه کوتاه‌تر از ساير انگشتان بوده و با زمين تماس پيدا نمي‌کند. چنگالها بسته نمي‌شوند و نوک آنها کند است.
نظرات کاربران
UserName