سگي با عينک دودي نشسته در ماشين
سگها در طول هزاران سال گاهي با تناسل ميان هم خط‌هاي خود و گاهي با غير هم خط‌هاي خود در آميخته‌اند که اين بيشتر اوقات با در هم آميختن خط‌هاي مختلف سگ همراه بوده، اين روند تا به امروز به همين صورت ادامه داشته‌است، که نتيجه اش تنوع وسيع نژادها گروه‌ها و آميختگي‌ها شده‌است. سگ‌ها تنها جانوراني هستند که اين مقدار تنوع را از شيهواهوا تا گريت دين دارند.
نظرات کاربران
UserName