تصاوير امام خميني
احمد هوبر، محقق و متفکر سوئيسي:
ايشان از گذشته آمده بود و در حال زندگي مي کرد، ولي بيان‌گر و نمايانگر آينده بود.
امروز در اروپا احساس مي شود سقوط ديوار برلين با انقلاب و قيامي که شما آغاز کرديد، مرتبط است.
نظرات کاربران
UserName