تصاوير امام خميني
آلوين تافلر، استراتژيست آمريکايي:
وقتي آيت الله خميني فتواي قتل سلمان رشدي را صادر کرد، در واقع براي حکومتهاي دنيا پيامي تاريخي فرستاد که بسياري از دريافت و تحليل آن عاجز ماندند و مضمون واقعي پيام امام چيزي نبود مگر فرا رسيدن "عصري جديد" از حاکميت جهاني، که غربي‌ها بايد آن را با دقت موردنظر و بررسي قرار دهند. زيرا در ادامه حرکت امام خميني(ره)، قلمرو انديشه هاي بشري هم جايگاه حکومت‌هاي دولتي و هم اقتدار دولت‌هاي ملي و محلي را تغيير مي دهد.
نظرات کاربران
UserName