تصاوير امام خميني
هنري کسينجر؛استراتژيست و مشاور يهودي الأصل رئيس جمهور آمريکا در دهه ?? ميلادي:

آيت الله خميني(ره)، غرب را با بحران جدي برنامه ريزي مواجه کرد، تصميمات او آنچنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ريزي را از سياستمداران و نظريه پردازان سياسي مي گرفت. هيچ کس نمي توانست تصميمات او را از پيش حدس بزند، او با معيارهاي ديگري، غير از معيارهاي شناخته شده در دنيا، سخن مي گفت و عمل مي کرد. گويي از جايي ديگر الهام مي گرفت، دشمني آيت الله خميني(ره) با غرب، برگرفته از تعاليم الهي او بود. او در دشمني خود نيز خلوص نيت داشت.
نظرات کاربران
UserName