تصاوير امام خميني
ميخائيل گورباچف ، رهبر شوروي کمونيستي:

او فراتر از زمان مي انديشيد و در بعد مکان نمي گنجيد. او توانست اثر بزرگي در تاريخ جهان برجاي بگذارد.
نظرات کاربران
UserName