تصاويري زيبا و ديدني از استان اردبيل
قدمت‌ بازار اردبيل‌ به‌ قرون‌ اوليه‌ اسلامي‌ مي‌رسد، اصطخري‌ و مقدسي‌ در قرن‌ چهارم‌، آن‌ را به‌صورت‌ صليب‌ در چهار راسته‌ توصيف‌ كرده‌اند، بازار اردبيل‌ با تاق‌هاي‌ جناغي‌، تاق‌ و تويزه‌ و گنبدهاي‌ ساده‌شامل‌ راسته‌ بازار اصلي‌، بازار زرگران‌، بازار قيصريه‌، راسته‌ پير عبدالملك‌، بازار خراطان‌ و بازار كفاشان‌ و علافان‌است‌. بيشتر قسمت‌هاي‌ بازار در دوره‌ صفويه‌ بناء يا مرمت‌ شده‌ است‌.
نظرات کاربران
UserName