تصاويري زيبا و ديدني از استان اردبيل
اين‌ بقعه‌ شامل‌ تعدادي‌ از بناهاي‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ است‌ كه‌ نخستين‌ بارتوسط‌ شاه‌ تهماسب‌ به‌ صورت‌ مجموعه‌ واحد در آمده‌ است‌. بعدها شاه‌ عباس‌ بناهاي‌ مهم‌ ديگري‌ به‌ اين‌مجموعه‌ افزوده‌ و اصلاحاتي‌ در آن‌ ايجاد كرده‌ است‌. اين‌ مجموعه‌ تاريخي‌ با سلسله‌ خاندان‌ سلاطين‌ صفويه‌مرتبط‌ است‌. اسلاف‌ شاهان‌ صفوي‌ و همچنين‌ شاه‌ اسماعيل‌ اول‌ در اين‌ مجموعه‌ تاريخي‌ به‌ خاك‌ سپرده‌شده‌اند.
نظرات کاربران
UserName